Jak ušetřit peníze


Co se to vlastnÄ› stalo, že máme penÄ›z Äím dál tím ménÄ›, a proÄ nám tedy stále chybí? Důvodů může být hned nÄ›kolik a jednou z nich bude zajisté stále jeÅ¡tÄ› nepříliÅ¡ vysoká finanÄní gramotnost naší spoleÄnosti. Nejsou tu pÅ™ece jen lidé studovaní v daném oboru, ale také je Å™ada tÄ›ch, kteří si skuteÄnÄ› nevÄ›dí rady, jak s penÄ›zi „od výplaty k výplatÄ› vyjít“.

Peníze na potraviny 

Pravdou je, že i když vaÅ¡e výplata je stále stejnÄ› vysoká, tak si za tento obnos pořídíte mnohem ménÄ› „vÄ›cí“, neboÅ¥ ceny výrobků a služeb jdou pomÄ›rnÄ› rychle a takÅ™ka trvale nahoru. Ale i tak se musíte nauÄit s tím, co vydÄ›láte, vystaÄit, a pokud možno jeÅ¡tÄ› nÄ›co uÅ¡etÅ™it, aby bylo na horší Äasy. Nadávat, a pÅ™itom těžce vydÄ›lanými penÄ›zi plýtvat, nevede k žádnému pozitivnímu Å™eÅ¡ení. Existují totiž stále skupiny lidí, kteří „pÅ™i výplatě“ jdou nakoupit a pořídí si vÅ¡echno, na co mají chuÅ¥ a co se jim líbí. SprávnÄ›jší by bylo mít pÅ™ipravený seznam tÄ›ch nejdůležitÄ›jších plateb:

  • na jednu hromádku si oddÄ›lte peníze, které musíte uhradit za bydlení, dÄ›tem za Å¡kolní obÄ›dy a vybavení, a také na další běžné mÄ›síÄní složenky
  • sepiÅ¡te potraviny, které musíte nakoupit k tomu, aby se mohla rodina v rámci daných možností pravidelnÄ› a dobÅ™e stravovat
  • neutrácejte za zbyteÄnosti, kupte jen to, co je v zájmu a ku prospÄ›chu celé rodiny
  • nestravujte se ve fastfoodech a restauracích, radÄ›ji doma nÄ›co uvaÅ™te, vyjde to levnÄ›ji; a nemyslete, že nelze vaÅ™it hodnotnÄ›, a pÅ™itom za málo penÄ›z – možné to je
  • máte-li dluhy, které se vám nedaří splácet, požádejte věřitele o takový splátkový kalendář, který by zohlednil vaÅ¡e finanÄní možnosti

Pozor na zbyteÄnosti 

Osoby, které sice nijak nestrádají a zvládnout i nÄ›jaké peníze uÅ¡etÅ™it, je Äasto mají uloženy u bankovních ústavů. A pÅ™i souÄasné inflaci, kterou se nedaří srazit na kolena, peníze na úÄtech ztrácejí stále víc a víc na hodnotÄ›. UÅ¡etÅ™ené peníze bychom mohli investovat do různých projektů a komodit tak, aby hodnotu neztrácely, ba naopak – pÅ™i správném nakládání s investicí na ní můžeme jeÅ¡tÄ› vydÄ›lat. Kdo vÅ¡ak sám nemá ekonomické vzdÄ›lání a zkuÅ¡enosti, mÄ›l by si najmout schopného finanÄního poradce. Investovat na slepo a bez rozmyslu by nám mohlo způsobit jeÅ¡tÄ› hlubší finanÄní propad.